ሓፈሻዊ ሕቶታት ትግራይ (ቁ14)

Results

የዒስ!

ፅሑፋት ሓድጊ ይከታተላ/ሉ!

#1. ምስ ጣልያን ከቢድ ኲናት ዝተኻይደሉ ጎቦ (እምባ) ኣየናይ እዩ?

#2. “ዓዲ ኣርቃይ” ኣብ ዝብል ቃል ኣርቃይ ብትግርኛ እንታይ ማለት እዩ?

#3. ኣብ እግሪ ኣብያተ ክርስትያናት ማርያም ቆርቆርን ዳኒኤል ቆርቆርን ዝርከበሉ ጎቦ ገርዓልታ እትርከብ ከተማ መን ትብሃል?

#4. ካብ እንዳባጉና ናብ ማይ ፀብሪ ኣብ ዝወስድ ኣውራ መንገዲ ብሰሜንን ደቡብን ተከዘ ዝርከባ ክልተ ከተማታት መነመን ይበሃላ?

#5. “በራሕለ ዓድኹም ቀልቀል ባሕሪ፥ ብርኩታ ቀለብኩም ተረፍ ጓህሪ” ብርኩታ እንታይ ዩ?

#6. ካብ ዛላንበሳ ተበጊስና ናብ ኢሮብ እንትንጓዓዝ ዥርከባ ከተማታት ትኽክለኛ ቅደም-ሰዓብ ኣየናይ እዩ?

#7. ብዛዕባ ቃላይ ሓሸንገ ትኽክል ዘይኮነ ኣየናይ እዩ?

#8. እዘን ኣብ ላዕሊ ዝርከባ ምስልታት ካብ 1-4 ብቅደም ሰዓብ ኣበይ ኣበይ ይርከባ?

#9. ሁራ ሰለስተ ዝበሃል ስልቲ ፀወታ ኣብ ትግራይ ብዝበለፀ ኣበይ ከባቢ ይዝውተር?

#10. ንልዕሊ 1000 ዓመት ማእኸል ቤት ፍርዲ ሻሪዓ ኮይና ከምዘገልገለት ዝንገረላ፣ ብርክት ዝበሉ መሳጊድ ዘለውዋ ንኡሽተይ ከተማ መን እያ?

Finish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>