ሓፈሻዊ ሕቶታት ትግራይ (ቁ14)

Results

የዒስ!

ፅሑፋት ሓድጊ ይከታተላ/ሉ!

#1. ምስ ጣልያን ከቢድ ኲናት ዝተኻይደሉ ጎቦ (እምባ) ኣየናይ እዩ?

#2. “ዓዲ ኣርቃይ” ኣብ ዝብል ቃል ኣርቃይ ብትግርኛ እንታይ ማለት እዩ?

#3. ኣብ እግሪ ኣብያተ ክርስትያናት ማርያም ቆርቆርን ዳኒኤል ቆርቆርን ዝርከበሉ ጎቦ ገርዓልታ እትርከብ ከተማ መን ትብሃል?

#4. ካብ እንዳባጉና ናብ ማይ ፀብሪ ኣብ ዝወስድ ኣውራ መንገዲ ብሰሜንን ደቡብን ተከዘ ዝርከባ ክልተ ከተማታት መነመን ይበሃላ?

#5. “በራሕለ ዓድኹም ቀልቀል ባሕሪ፥ ብርኩታ ቀለብኩም ተረፍ ጓህሪ” ብርኩታ እንታይ ዩ?

#6. ካብ ዛላንበሳ ተበጊስና ናብ ኢሮብ እንትንጓዓዝ ዥርከባ ከተማታት ትኽክለኛ ቅደም-ሰዓብ ኣየናይ እዩ?

#7. ብዛዕባ ቃላይ ሓሸንገ ትኽክል ዘይኮነ ኣየናይ እዩ?

#8. እዘን ኣብ ላዕሊ ዝርከባ ምስልታት ካብ 1-4 ብቅደም ሰዓብ ኣበይ ኣበይ ይርከባ?

#9. ሁራ ሰለስተ ዝበሃል ስልቲ ፀወታ ኣብ ትግራይ ብዝበለፀ ኣበይ ከባቢ ይዝውተር?

#10. ንልዕሊ 1000 ዓመት ማእኸል ቤት ፍርዲ ሻሪዓ ኮይና ከምዘገልገለት ዝንገረላ፣ ብርክት ዝበሉ መሳጊድ ዘለውዋ ንኡሽተይ ከተማ መን እያ?

Finish
  1. ማሪያም ደንገላት ኣበይ ትርከብ?
    1. ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ጣቖት
    2. ኣብ ውቕሮ
    3. ኣብ ሓውዜን
    4.ኣብ ዓዲግራት

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>